fbpx

Algemene Voorwaarden

Laatste bewerking: 23 januari 2019
DOWNLOAD ALS PDF

Dit zijn de algemene voorwaarden van Femmely B.V. (“Femmely”). Femmely is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68558988.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden, en onze privacy policy, zijn van toepassing op alle
diensten van Femmely, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Femmely en een
gebruiker van onze website (de “Website”), diensten, en alle rechtsbetrekkingen en
(rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten aanvaard je gebonden te zijn
aan deze algemene voorwaarden.

3. Onder “Klanten” wordt verstaan personen die gebruik maken van het online platform van Femmely en/of een account hebben aangemaakt op de Website.

Gebruik website
1. Gebruikers van de Website dienen elkaar rechten te respecteren. Bij de uitoefening
van de diensten van Femmely worden ook de rechten van de gebruikers gerespecteerd.

2. Klanten staan ervoor in dat de informatie die verstrekt wordt aan Femmely
volledig en juist is.

3. Femmely behoudt zich het recht voor de aan Femmely verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Klanten en/of
op de Website wordt publiceerd.

4. Femmely is gerecht om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.

5. Femmely heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, blogs, data en overige
informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Femmely het recht gebruikers
de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Diensten
1. Klanten kunnen ervoor kiezen om een membership af te sluiten voor het gebruik van het Femmely platform en het volgen van de online marketing trainingen. De diensten die onder het membership voor Klanten vallen, staan vermeld op de Website onder “Membership”.

2. Klanten kunnen kiezen uit een membership per maand, per kwartaal of per jaar. Een maandelijks membership is na de eerste maand opzegbaar met een opzegtermijn van een
maand, waarbij geldt dat er tussen de dag van opzegging en het einde van de looptijd
van het membership (afhankelijk van de dag van ingang van het membership) minimaal
één maand zit. Voor het kwartaal membership geldt tevens een opzegtermijn van een
maand en wordt na een kwartaal automatisch verlengd met één kwartaal. Voor het jaarlijks membership geldt tevens een opzegtermijn van een maand en wordt na een jaar automatisch verlengd met één jaar.

3. Femmely behoudt het recht om de membership prijzen ten alle tijden te kunnen verhogen. De prijzen op de Website gelden overigens alleen voor nieuwe Klanten.

4. Opzegging van een membership dient te geschieden per mail via info@wearefemmely.nl.

Tarieven en betaling
1. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

2. De memberships van Femmely worden aangeboden voor een vast bedrag per periode (maand, kwartaal of jaar). De kosten voor een membership zullen per gekozen periode per automatische incasso worden geïncasseerd.

3. Femmely is te allen tijde gerechtigd tarieven aan te passen en de invulling en de
voorwaarden voor de uitvoering van de diensten te wijzigen. Indien die wijzigingen
voldoende significant zijn, zal Femmely de Klanten daarvan op de hoogte
brengen.

4. Klanten met een membership hebben recht op vaste prijzen. De prijs van het membership zal daarom niet worden verhoogd zolang de Klant member is.

5. Klanten die gebruik hebben gemaakt van het Pilot Membership kunnen aan het eind van het half jaar (na 30 juni 2019) zelf bepalen of ze hun membership willen verlengen. Zij zullen niet automatisch member blijven.

6. Klanten die gebruik maken van een aanbieding, zullen na de eerste periode het reguliere tarief gaan betalen zoals ook zal worden vermeld bij de aanbieding zelf. Hierna gelden dezelfde bepalingen als bij Voorwaarde 2 onder Diensten.

7. Betaling van facturen van Femmely dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

8. Bij overschrijding van een betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien Femmely invorderingsmaatregelen treft tegen een Klant die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering met een minimum van 10% van de openstaande factuur ten laste van de betreffende Specialist of Cliënt.

9. Klanten zijn niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

10. Indien een Klant in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Femmely niet geïncasseerd kunnen worden, is Femmely gerechtigd het account van de betreffende Specialist of Cliënt op te heffen.

Aansprakelijkheid
1. Klanten vrijwaren Femmely, de werknemers van Femmely en gerelateerde
partijen, voor iedere aanspraak van een derde die op enige wijze samenhangt met de
door Femmely voor Klanten verrichte werkzaamheden en de Klanten zullen alle daarmee verband houdende kosten en schade aan Femmely vergoeden. Dit geldt niet voor zover de aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Femmely en/of haar werknemers.

2. Femmely is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen
of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van gelinkte
websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden en/of onjuistheden in de door
ons beschikbaar gestelde informatie.

3. Femmely is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit
van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen
voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.

4. Femmely neemt voor de beveiliging van gegevens van Klanten alle zorg in acht die in redelijkheid van Femmely kan worden verwacht. Femmely is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door Femmely betrachte zorg. Femmely is tevens niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Inschakeling derden
1. Femmely is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden
inschakelen. Femmely is niet verplicht om gebruikers, Specialisten of Cliënten hierover
persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Femmely
impliceert dat je ons machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden
mede namens jou te aanvaarden.

2. Femmely neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Femmely is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden,
tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Femmely.

Geheimhouding
1. Femmely gebruikt de informatie en gegevens die Klanten verstrekken slechts voor de uitvoering van de diensten. Femmely zal deze informatie en gegevens als vertrouwelijk behandelen, indien die informatie en gegevens uitdrukkelijk wordt aangeduid als vertrouwelijk of indien Femmely redelijkerwijs weet of mocht weten dat de
informatie vertrouwelijk is.

Ongeldigheid
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht
blijken te zijn, blijven Femmely en gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte.
Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling
die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te
vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene
voorwaarden.

Wijzigingen
Femmely mag te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website.

Overige bepalingen
1. Femmely mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de
Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.

2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Femmely, maar ook voor andere
personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van
werkzaamheden of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou
kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijke recht en forumkeuze
1. Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen
daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden beslecht door de
bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

Gratis e-book: 7 tips om moeiteloos en consistent content te maken

Wanneer je dit e-book download, ontvang je ook gratis tips en inspiratie in je mailbox - maximaal 1x per week. Ik houd niet van spam en ik ga zorgvuldig om met je gegevens. Voor meer info bekijk de privacyverklaring.

Bedankt voor je download, je ontvangt het e-book binnen enkele minuten in je mail.

X